Neuropsykiatriset valmentajat ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka:

Yhdistyksen nimi on Neuropsykiatriset valmentajat ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on: 

 • Ohjaustyössä käytettävän valmennusmenetelmän toteuttaminen ja kehittäminen.
 • Neuropsykiatristen asiakkaiden biopsykososiaalisen hyvinvoinninedistäminen valmennuksen avulla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 • Pyrkii lisäämään neuropsykiatrisen valmennuskuntoutuksen tarpeen ymmärrystä yhtenä palvelujärjestelmän osana. 
 • Varmistaa valmennustyön koulutuksen ja työn laatua.
 • Tekee koulutus- ja kehittämistyötä sekä edistää alan tutkimusta.
 • Järjestää ja ylläpitää kattavaa neuropsykiatristen valmentajien rekisteriä Suomessa. 
 • Toteuttaa yhteiskunnallista vaikuttamista ja tiedottamista.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys:

 • Järjestää täydennyskoulutusta ja työnohjausta. 
 • Järjestää tyky -toimintaa.

3. Jäsenet

Varsinainen jäsen: 

 • Varsinaiseksi jäseneksi voi hakea henkilö, joka on yhdistyksen hyväksymän valmentajakoulutuksen käynyt luonnollinen henkilö.

Kannattajajäsen: 

 • Kannattajajäseneksi voi hakea kuka tahansa luonnollinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yritys tai yhteisö. 
 • Kannattajajäsenyrityksestä tai -yhteisöstä voi jäsenoikeuksista nauttia kulloinkin enintään yksi henkilö kerrallaan.

Kunniajäsen: 

 • Kunniajäseniksi voidaan kutsua hallituksen esityksestä yhdistyksenkokouksen päätöksellä henkilöitä, jotka ovat ansiokkaalla tavalla edistäneet yhdistyksen tarkoitusperiä. 
 • Kunniajäseneltä ei peritä jäsenmaksua. 

Varsinaiset jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannattaja- ja kunniajäsenillä on osallistumis- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Kaikkien yhdistykseen jäseneksi liittyvien tulee hyväksyä yhdistyksen tarkoitus, säännöt sekä eettiset ohjeet.

Hallitus vahvistaa vuotuiset jäsenedut.

4. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous ja sen perintäajasta ja -tavasta hallitus.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä jäsenyyden edellyttämät sitoumukset tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamista, ellei se johdu erääntyneen jäsenmaksun maksamatta jättämisestä, edellyttää huomautus ja jäsenen kuuleminen, sekä varoitus.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja 3-6 muuta varsinaista jäsentä sekä enintään 3 varajäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on 1.1.-31.12.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna on läsnä.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä tai puheenjohtaja yksin.

8. Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille/toiminnantarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. 

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokoukseen voi osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse, sähköpostitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksenaikana tai ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuistaäänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille lähetetyllä sähköpostilla.

11. Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto.
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus.
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksipöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 7. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa javaratilintarkastaja/varatoiminnantarkastaja.
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

  Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen