Neuropsykiatrisk coachning

Neuropsykiatrisk coachning

Neuropsykiatrisk coachning är ett lösnings- och resursinriktat förhållningssätt där grunden är
människans livscykel och neuropsykiatrisk kunskap och förståelse.

Coachningen kan vara en del av en multidisciplinär rehabiliteringsplan eller så kan klienten själv
anlita en coach på egen bekostnad.
Det finns rikligt med exempel på arbetssätt som utgår från klienten, hens behov och som stärker
hens egna resurser.
För neuropsykiatrisk coachning kan man få en betalningsförbindelse från socialförvaltningen eller
från primärvården.

Neuropsykiatriset valmentajat ry är en nationell förening med syfte att lyfta fram och informera om

neuropsykiatrisk coachning och driva coachernas och klienternas intressen.
Mer information om coachning och kontaktuppgifter till coacherna finns på


Vad är neuropsykiatrisk coachning?
Neuropsykiatrisk coachning är en form av rehabilitering som

 • erbjuder flexibla arbetsformer för att utveckla klientens färdigheter, till exempel handleda
  klienten mot bättre färdigheter i vardagen, bygga sociala färdigheter och självkänsla
 • hjälper till att hitta lösningar, alternativ och verktyg för att hantera problem och utmaningar i
  vardagen
 • stärker klientens resurser, kunnande, färdigheter och förmåga att lära sig nya saker
 • främjar förmågan att hantera situationer i vardagen och livet och stöder i olika
  övergångsskeden
 • ökar upplevelsen av framgång och en känsla av att få bättre kontroll över livet
 • hjälper till att sätta och uppnå ändamålsenliga mål
 • stöder självständighet och delaktighet
 • ökar klientens positiva emotionella erfarenheter
 • hjälper till att bygga en positiv livshistoria samt förstärker självkänslan

Vad?

 • praktisk handledning baserad på klientens styrkor
 • systematiskt och målinriktat arbete i enlighet med kundens resurser
 • syftar till att klienten ska lära sig nya arbetssätt och färdigheter för att klara av vardagen
 • förebyggande verksamhet som upprätthåller funktionsförmågan
 • stöd för att organisera vardagen, i sociala relationer, för bättre självkänsla
 • handledning till vilka tjänster som finns
  helhetsinriktat stöd för att få kontroll över livet
 • frivilligt och överenskommet
 • individuellt specifikt stöd
 • nätverksarbete

Vem?

 • coach är en yrkesexamen inom social- eller hälsovården, pedagogik/undervisning
 • har erfarenhet av arbete med specialunga, -barn eller vuxna
 • har utbildat sig till neuropsykiatrisk coach (minst 20 studiepoäng)
 • coachen tillämpar lösningsinriktade metoder med adekvat kompetens
 • utbildade coacher hittar du på www.neuropsykiatrisetvalmentajat.fi

För vem?
Passar för människor i alla åldrar med utmaningar eller syndrom så som:

 • ADHD/ADD,
 • störningar i autismspektrumet/Aspergers syndrom
 • Tourettes syndrom
 • specifika språksvårigheter
 • inlärningssvårigheter
 • rehabiliteringsklienter som haft en hjärnskad

Passar även för:

 • rehabiliteringsklienter med mentala problem
 • rehabiliteringsklienter med missbruksproblem
 • för individer, par, familjer, grupper och nätverk

På vilket sätt?

 • individuellt anpassat stöd
 • coachningen varierar beroende på klientens behov
 • 30-90 minuters coachningsmöten 4-8 gånger i månaden i ungefär 3-24 månader
 • mötena sker i coachens lokaler, i klientens egen miljö eller på en plats som överenskoms
  separat
 • handledning som är lösningsinriktad, styrkebaserad och konkret
 • tränar på vardagliga aktiviteter
 • intervjuer och stöddiskussioner
 • uppmuntran, positivitet och fokus på framgångar
 • aktivitet (lek, drama, skapande), kreativitet och externalisering (teckning och illustrering)