Jäsenyyden edellytykset

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jolla on:

1 Pohjakoulutuksena sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan ammattitutkinto 

TAI

muu ammattitutkinto, jonka lisänä vähintään viiden vuoden työkokemus erityislasten, – nuorten tai – aikuisten parissa. 

Erityisryhmällä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on joku tai joitakin seuraavista oireista: 

 • neuropsykiatrisia oireita
 • autismikirjon häiriöitä
 • oppimisvaikeuksia
 • mielenterveys- tai päihdeongelmia
 • kehitysvamma tai muu kehityksen viivästymä
 • muistihäiriöitä. 

2 Lisäksi henkilöllä tulee olla suoritettuna neuropsykiatrinen valmentajakoulutus.

 • Vuoden 2011 jälkeen käydyn koulutuksen laajuus tulee olla vähintään 20 op. Sitä aiemmissa koulutuksissa riittää 15 op.
 • Pääkouluttajalla tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan pohjakoulutus, lisäksi neuropsykiatrisen valmentajan koulutus ja pätevyys sekä vähintään kahden vuoden työkokemus neuropsykiatrisesta valmennuksesta. 
 • Kaikilla ulkopuolisilla luennoitsijoilla tulee olla riittävä asiantuntijuus ja perehtyneisyys neuropsykiatriaan. 
 • Koulutuksessa tulee olla vähintään yksi alaan erikoistuneen erikoislääkärin luento-osuus eli luennoitsijana tulee olla erikoislääkäri, jolla on soveltuva alan erikoistutkinto; neurologi tai psykiatri. Lääkärillä on oltava kokemusta työskentelystä neuropsykiatristen oireyhtymien hoidossa, esim. työkokemus neuropsykiatrisessa yksikössä ja/tai alaan kuuluvia artikkeleita aiheesta tai muu näyttö erikoisosaamisesta. 
 • Koulutus tulee järjestää yhteistyössä oppilaitoksen tai muun julkisen tahon kanssa (esim. ministeriöiden hankkeet, kaupungit, kunnat, sairaanhoitopiirit). 
 • Koulutuksen viitekehyksen tulee olla ratkaisukeskeisyys. 

NÄIDEN KRITEERIEN TÄYTTYMINEN TULEE ILMETÄ TODISTUKSESTA TAI OPINTOJEN LIITTEESTÄ. 
Katso suosituksemme todistusmallista.

Jos edellämainitut kohdat täyttyvät ole tervetullut hakemaan henkilöjäseneksemme. 
Jäsenhakemus.